1- استادیار پایه ۲۰ ، دانشگاه آزاد واحد ابهر در رشته معماری و شهرسازی.( پرونده دانشیاری در دست بررسی )

2- ۲۰ سال تدریس در دانشگاه آزاد و دولتی تهران، قزوین، کرج، ابهر و ………….

3- پژوهشگر برتر استان در سال ۱۳۸۹. ۱۳۹۳ و پژوهشگر برتر دانشگاه در ۱۰ سال اخیر.

4- مشاور علمی نشریه نقش پردازان شهر، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران.

5- عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی مرمت و پژوهش.

6- عضو هیئت تحریریه نشریه تخصصی آبادبوم، از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۶.

7- داور نشریه علمی پژوهشی هویت شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

8- داور نشریه علمی پژوهشی مطالعات نقش جهان، دانشگاه تربیت مدرس و چند نشریه دیگر.

9- داور نشریه ISC ایجاد  (EIJAD)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

10- داور نشریه ISI در مجموعه (Elsevier)،

11- عضو کمیته علمی همایش ملی شهر و ورزش، ۱۳۸۵.

12- دبیر علمی همایش ملی ۱۰۰ سال معماری معاصر ایران، نظام مهندسی استان البرز، مرداد ۱۳۹۱.

13- عضو کمیته علمی همایش ملی بحران در مدیریت شهری، علمی کاربردی ابهر، ۱۳۹۱.

14- دبیر علمي همایش ملی کنفرانس شهرسازی ، مدیریت شهری و توسعه پایدار، اسفند ۱۳۹۳.

15- عضو هیئت علمی همایش ملی مدیریت کلانشهرها، با رویکرد محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،۱۳۹۴.

16- دبیر علمي همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبشهت ۱۳۹۵.

17- عضو هیئت علمی و داور همایش ملی مدرسه ایرانی، ۱۳۹۵.

18- عضو شوراي كميته منتخب دانشگاه، ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ و عضو شوراي پژوهش دانشگاه، ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲.

19- عضو کمیته علمی و داور اولین دوره معرفی استعدادهای دانشجویان معماری، گروه هنر و معماری سانیکث، ۱۳۹۶ .

20- عضو کمیته علمی و داور دومین  دوره معرفی استعدادهای دانشجویان معماری، گروه هنر و معماری سانیکث، ۱۳۹۸ .

21- مدیر عامل آنجمن ملی عالی معماری ایران از سال ۱۳۹۳.

22- عضو هیئت علمی همایش ملی مدیریت کلانشهرها، با رویکرد ایمنی و بهداشت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۹۶.

23- عضو ستاد مسابقه طرح ماندگار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ۱۳۹۶.

24- داور جایزه ملی نقد معماری ایران، مسابقه دوسالانه موسسه هنر معماری، ۱۳۹۷.

25-  استاد راهنما و مشاور  بیش از ۲۰۰ پایان نامه ارشد و  ۲۰ پایان نامه دکترا در رشته معماری، شهرسازی و مرمت. مولف بیش از  ۲۰۰ مقاله و  مولف و مترجم ۱۶ جلد کتاب.

26- عضو انجمن مفاخر معماری ایران.(شماره 11-94-358)

کتب:

1- افسون نامه (مکاشافه انسان پاک)، رمان عارفانه، انشارات ایرانیان ۱۳۸۰.

2- انسان متعفن، مجموعه شعر، انتشارات قاضی ۱۳۸۸.

3- ترجمه کتاب آیزنمن، اظهارات، تدوین: سیلویو کاسارا، انتشارات گنج هنر، ۱۳۸۷.

4- ترجمه و تدوین کتاب زاها حدید، نوشته پیتر نوور، انتشارات گنج هنر، ۱۳۸۸.

5- ترجمه کتاب راهنمای معماری رم، نوشته رنزو سالوادوری، انتشارات قاضی، ۱۳۸۸.

6- ترجمه کتاب فضاهای شهری تعاملی و دوستانه، نوشته هنری شفتو، انتشارات ارومیه، ۱۳۹۰.

7- ترجمه کتاب نماد گرایی فراموش شده معماری، نوشته رابرت ونچوری و دیگران، انتشارات ادیبان، ۱۳۹۱.

8- تالیف کتاب فنگ شویی، راهنمای معماری، شهرسازی و منظر، انتشارات ادیبان، ۱۳۹۳.

9- تالیف کتاب ذن ، راهنمای معماری، شهرسازی و منظر ، انتشارات عصر کنکاش، ۱۳۹۵.

10- تالیف کتاب معماری و سینمای معناگرا، انتشارات عصر کنکاش، ۱۳۹۷.

11- تالیف کتاب معماری اندیشه از ایده تا کانسپت، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

12- تالیف کتاب هستى شناي بافت، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

13- تالیف کتاب معماری تخنه، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

14- ترجمه کتاب معماری امید، نوشته چارلز جنکز، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

15- ترجمه کتاب معماری سبز، نوشته مایکل کروزبی، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

16- ترجمه کتاب معماری معماری زیست محیطی: کارهای کن یانگ، نوشته سارا هارت، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).